Baie welkom terug aan al ons kinders en ouJeug logo 2016ers! Ons het julle gemis en sien uit na ‘n wonderlike 2017 saam met mekaar. Aan die nuwe maats, ons hoop dat julle sommer vinnig deel sal voel van die Geloofsontwikkeling (GLO). Hier probeer ons die Here dien met alles wat ons is en het. Hieronder volg inligting rakende die Junior GLO (gr R-6) en Senior GLO (gr 7 -11).

Lees dit asb en as daar vrae (of voorstelle) is, moet asb. nie huiwer om  vir Heinrich of Orna te kontak nie.

INSKRYWINGSVORM en VERBINTENIS 

Elke kind ontvang ‘n inskrywingsvorm by hul onderskeie mentors wat u as ouers asb. moet voltooi en so gou as moontlik moet terugstuur. Hierdie inligting help ons om kontak met u te kan maak. Die gedetailleerde inligting wat ons vra, stel ons in staat om ook die kerk se databasis op datum te hou. Indien u reeds in 2016 so ‘n vorm ingevul het, sal u sien dat daar dele is wat oop gelos kan word indien die spesifieke inligting nie verander het nie. Elke gesin vul asb. net 1 vorm in, al is u kinders in verskillende fases (oggend of aand).

U sal merk dat die mentor wat vir u kind verantwoordelik is, se naam en telefoonnommer op die inligtingsvorm verskyn. Kontak die mentor gerus indien u vrae het of sommer net wil gesels. Deel van die vorm is ‘n verbintenis van u kant af. Dit is vir ons belangrik dat u daaroor sal besin en onderteken, aangesien u kind nie alleen in sy/haar reis met God staan nie.

GELOOFSONTWIKKELINGSFOOI

‘n Fooi van R70-00 per kind per jaar word gevra om te help om die kostes van die materiaal te dek. Handig die fooi saam met die inskrywingsvorm by die mentor in, waarna dit teen u kind se naam aangeteken word. Andersins is u welkom om ‘n internet oorbetaling te doen en die bewys van betaling aan die inskrywingsvorm te heg, te faks aan 086 574 6880 of te epos aan orna@pgnk.net.

Bankbesonderhede:
NG Florauna, ABSA bank,
Pta-Noord tak: 509145, rekno: 060591857.
As verwysing gebruik asb: GLO + oudste kind se naam en van.

BYWONING

Baie dankie aan elkeen wat getrou die GLO bywoon! Ons gaan weer bywoningsregisters byhou en wil elke ouer aanmoedig om sy kind te motiveer om gereeld die Geloofsontwikkeling by te woon. Omdat ons ‘n program volg wat voortbou op die vorige weke se inligting, is dit belangrik dat die kinders  getrou is om hulle sodoende sterk te maak in hul geloof in God.

Die Junior GLO (kategese of die ou Sondagskool) vind plaas in skoolkwartale behalwe langnaweke om 10:00 tot 10:45 in die Jeughuis. Die Senior GLO byeenkomste is elke Sondag om 18:00 tot 19:30 van die skoolkwartaal behalwe oor langnaweke. Die erediens wat om 18:00 begin, vorm deel van die Snr GLO byeenkoms. Dit is daarom belangrik dat die tieners die diens bywoon. Ons verstaan egter dat sommige kinders net elke tweede Sondag kan bywoon, kommunikeer dit asb net met u kind se mentor. Dit word beslis nie teen u kind gehou nie.

Net so is bywoning van die Laerskoolkerk asook kerk saam met Mamma en Pappa belangrik. Kinders wat op ‘n vroeë ouderdom aan die rituele en roetines van kerk blootgestel word, woon kerk by wanneer hulle jong volwassenes is.

KOLLEKTE

Stuur asseblief vir u kind kollekte saam vir die GLO, want so leer ons hulle van jongs af om ‘n tiende vir die Here te gee.

NG FLORAUNA FACEBOOK BLAD

Ons wil graag meer bewustheid skep van al die aktiwiteite wat by die gemeente aangebied word. Deel hiervan is om ons Facebook blad meer te gebruik. Wil u nie asb die bladsy gaan “like”nie? Dit sal ons help om inligting vinniger onder u aandag te bring. Die blad se naam: NG Florauna.

AFHAAL VAN KINDERS

Ons Laerskool- en kleuterkerk program is so uitgewerk dat die kinders die volle tydperk wat die diens in die kerk neem (9:00 – 10:00) konstruktief daarmee besig is. Probeer asb om u kind betyds af te laai en nie in die middel van die aanbieding op of af te haal nie. Nie net mis hulle uit nie, maar dit is ook steurend vir almal.

Ons poog om sover moontlik by die tye te hou en maak gewoonlik op ‘n Sondag 10:45 klaar met junior kategese. Vra asb dat u kind in die Jeughuis of op die gras voor die Jeughuis en nie op die sypaadjie nie, vir u te wag. Dis net veiliger. Orna wag totdat al die maatjies afgehaal is, daarom vra ek dat u asb betyds sal wees.

Ook met die Snr GLO poog ons om sover moontlik by die tye te hou en maak gewoonlik op ‘n Sondag om 19:30 klaar met kategese. Die hek in Berglaan word baie kort hierna gesluit en u kan u kind in Floraunaweg afhaal waar daar meer lig en beweging is.

Die mentors wag totdat al die kinders afgehaal is, daarom vra ek dat u asb betyds sal wees, aangesien die Sondag se werksaamhede lank is!

NAGMAAL en DOOP

Ons word baie keer die vraag gevra waarom daar nie Laerskool- en Kleuterkerk tydens doop en Nagmaal is nie. Daar kan ‘n klomp redes verskaf word. Een van die belangrikste redes is dat navorsing getoon het dat kinders wat aan die rituele van die kerk, in ons geval die Doop en Nagmaal, blootgestel is, ‘n gevoel van “behoort” ontwikkel en as tieners en volwassenes makliker inskakel by ‘n kerklike gemeenskap. Onthou, daar word nie van ons kinders verwag om so stil soos muise te wees tydens die erediens nie (binne perke natuurlik!), hulle is net so welkom soos die volwassenes.

Met Nagmaal bely ons dat ons Jesus Christus as ons Verlosser aanvaar het en dat sy sterwe aan die kruis en sy opstanding my ou mens laat sterf het en my as nuwe mens laat opstaan het. Dit is dus elke ouer se voorreg om saam met sy kind die pad te stap en te besluit wanneer die kind gereed is om so ‘n belydenis te maak. Ons wil u graag hierin bystaan. Indien u inligting benodig van hoe om so ‘n gesprek met die kind te voer, kontak ons asb dan help ons graag daarmee. VERANDERING: Die kinders woon asb die Nagmaal saam met hul ouers by en kom soos gewoonlik na afloop van die diens na die Jeughuis vir Kategese.

Ons het dit goed gedink om 12 November 2017 se Nagmaal tydens die 9:00 erediens spesiaal vir ons Graad 6 kinders te maak. Hul is dan op die vooraand van “groot” kategese in die aand saam met die Senior GLO en ons wil graag hul junior fase afsluit met hul openbare geloofsgetuienis met die gebruik van die Nagmaal. Meer inligting hieroor sal nader aan die tyd aan u gekommunikeer word.

Tydens Doop en Nagmaal gaan die jeughuis gesluit wees omdat die kinders nie sonder toesig daarbinne kan wees nie aangesien die toerusting beskadig kan word. Ek wag egter tot net voor die diens begin en al die kinders wie se ouers nie in die kerk is nie, woon dan die diens saam met Orna by.

OUERINLIGTINGSESSIES 

Jnr GLO: Sondag 29 Januarie 2017 om 10:15 vind ‘n ouerinligtingsessie in die kerk plaas. By hierdie geleentheid gaan ons die reis waarop u kind saam met ons is, verduidelik. U is dan ook welkom om tydens hierdie gesprek vrae te vra en ook voorstelle te maak! Hoop om u daar te sien.

Gr 7: n Ouerinligtingsessie word gehou op So 5 Februarie 2017 net na afloop van die aand erediens in die kerk.

Gr 11: Sondag 29 Januarie 2017 om 18:45 direk na afloop van die erediens vind ‘n ouerinligtingsessie in die kapel plaas. By hierdie geleentheid gaan ons die reis waarop u kind saam met ons is, verduidelik. U is dan ook welkom om tydens hierdie gesprek vrae te vra en ook voorstelle te maak! Hoop om u daar te sien.

PROGRAM VIR 2017

KLEUTERKERK

Vind plaas tydens die 9:00 erediens in die Jeughuis, behalwe vakansies, langnaweke, met Nagmaal en 1ste Sondag van die maand.

Dit is vir ons ‘n voorreg om van jongs af ‘n geestelike pad met ons jong kinders te stap. Kerk moet vir hulle aangenaam wees want daardeur maak ons Goddelike waarhede in hul lewens vas. Ons gaan bietjie rondkuier in die Ou en Nuwe Testament en heerlike aktiwiteite doen wat inpas by die tema van die dag. U as ouers is welkom om die eerste een of twee kere saam te kom totdat die kleinding op sy of haar gemak is. Die kleingoed bly in die lokaal totdat Mamma of Pappa hul kom haal.

LAERSKOOLKERK

Vind plaas tydens die 9:00 erediens in die Jeughuis, behalwe vakansies, langnaweke, met Nagmaal en 1ste Sondag van die maand.

Elke week gaan ons op ‘n geestelike reis saam met die kinders in hul eie erediens. Ons stap verder op ons reis deur die Bybelboeke en begin met die boek Hooglied. Ons geniet dit vreeslik en sien uit na volgende ontdekkings in ons reis. Kom kyk gerus in die Jeughuis wat ons beplan.

KATEGESE

ONTHOU:
U KIND MOET ASB ELKE WEEK SY/HAAR BYBEL SAAMBRING.

Die GR 0-3 kinders gaan verder saam met Ouma en die poppe kinders gesels oor gebed, ons wapenrusting en hoe leef ‘n kind van God. Vir elke lesreeks gaan die kind ‘n werksboekie kry wat gaan help om die Bybelse waarhede wat elke week aan hulle voorgehou word, vas te lê. Omdat dit ‘n werksboekie is, en die kinders vergeet om dit saam te bring gaan hierdie boekie by die mentor bly tot aan die einde van die lesreeks, waarna dit huis toe gestuur sal word. Die teksversliedjies wat die kinders tydens poppekas aanleer, is op cd beskikbaar teen R 100-00 per cd. Navrae en bestellings kan by Orna geplaas word.

In Gr 4-6 gaan ons neem ons reis deur die Ou Testament verder. Ons gaan begin by Elia en sluit af met die geboorte van Jesus. Watter invloed het hierdie dele van die Bybel op my kind? Vra hom/haar elke Sondag waaroor hulle gesels het.

In Gr 7-10 word GPS gebruik. Hier volg ‘n opsomming van die inhoud van GPS.

Die lewe is ’n reis. Baie mense probeer dit alleen aanpak. Ander besef dat ’n mens hulp en leiding nodig het. Vir ons as Christene is Jesus Christus ons Leier. En die Bybel is ons padkaart – of in vandag se taal, ons GPS.

Met hierdie 24 ontmoetings probeer ons om virdie kinders ’n paar rigtingwysers te gee om op hul reis te gebruik. Ons weet ons het nie al die antwoorde op die lewe se vrae en uitdagings nie, maar ons hoop dat deur daaroor te praat, die kinders sal ontdek dat Jesus nie eenkant staan nie, maar regtig deel van hul lewe en reis wil wees.

Ons hoop dat dit vir die kinders ’n jaar van ontdekking sal wees – en dat GPS, die Bybel, hul by bestemmings sal uitbring wat hul nie gedink het moontlik is nie.

Die Gr 11’s is in hul finale voorbereiding vir hul geloofsbelydenis aan die einde van die jaar, wat op 29 Oktober 2017 plaasvind. Die program is deur die Leraarspan opgestel en deur die
Gemeenteleiers aanvaar. Ds. Heinrich Stapelberg is verantwoordelik vir die Gr 11’s. Daar word spesifieke tye in Heinrich se dagboek uitgesit sodat die kinders hom 2 maal gedurende die jaar vir ‘n persoonlike afspraak kan sien. Hulle sal betyds die geleentheid kry om hul afsprake te reël. Zita de Lange (die leraars se sekretaresse) gaan u as ouers ook kontak om ‘n besoek te reël. Indien u meer inligting verlang is u welkom om Heinrich te kontak.

GR 11 Verwelkomingsgeleentheid: Sondag 29 Januarie 2017 om 16:00 vind hierdie geleentheid vir die Gr 11 kinders in die Kleinsaal plaas. Hulle ontvang op 15 Januarie 2017 inligting rakende die geleentheid. U sal ook ‘n epos in hierdie verband ontvang.

KAMPE

JUNIOR GLO KAMP

Ons kamp vind plaas 12-13 Mei 2017 sommer weer hier by die kerk. Hou asb die datum vir ons oop. Soos in die verlede gaan ons poog om die kamp so bekostigbaar moontlik te
maak sodat BAIE kinders dit kan bywoon. Verdere detail volg later.

WAKKERBLY

Die tyd om te kyk wie die langste kan wakker bly! Dit vind op 25 Augustus 2017 plaas. Skryf solank die datum in die dagboeke neer! Al die moets en moenies sal nader aan die tyd gegee word.

GR 7 NAWEEK

Die graad 7’s kan begin uitsien na ‘n heerlike skoolverwisselingsnaweek, 4-6 Augustus 2017. Hou solank die datum oop, ons gaan saam met NG Sanddrift van Brits kamp. Die kamp gaan plaasvind by Fraaibos Kampterrein in Brits. Ons gaan poog om die kostes so laag as moontlik te hou.

Hierdie naweek help die kinders voorberei vir die skuif na die hoërskool. Verdere inligting sal nader aan die tyd verskaf word.

SIEK KINDERS

Wil u nie asb vir my of die kind se mentor laat weet indien u kind siek in die hospitaal of by die huis is of vir ‘n operasie gaan nie? Ons sou graag nie net vir hulle wil bid nie, maar as dit moontlik is, ook besoek.

Dieselfde geld ook as u kind enige trauma beleef. Ons is saam met u in verhouding met u kind om hulle deel te laat voel van die geloofsgemeenskap en wil graag deel in hul lewens.

Goeie nuus is natuurlik net so belangrik!

Indien daar enige vrae, versoeke of probleme is, moet asb nie huiwer om my, Heinrich of die betrokke mentor te kontak nie.

Dankie dat u, u kosbare besitting met ons deel – ons wil graag help om u Doopbelofte waar te maak.

Groete,

Ds. Heinrich Stapelberg: 083 276 1746 / stapelbergh@gmail.com

Orna van der Merwe: Soggens 012 565 5724 / alle ure 082 979 2914 /orna@pgnk.net